Kaasav Kultuurikorraldus Tartumaal
TARTUMAA KULTUURIKODA - TARTUMAA KULTUURI KOHTUMISPAIK

24. aprillil asutati Tartumaa Kultuurikoda. Sellega seoses on projekt lõppenud. Vaata uut kodulehte aadressil www.tartumaakultuurikoda.ee/taku/.

Tartumaa Kultuuurikoja missioon:
Luua igale Tartumaa elanikule parimad tingimused kultuuriliseks enesearendamiseks akadeemilise ja harrastuskultuuri kaudu.

Visioon:
Tartumaa elanike kõigi põlvkondade ühise aktiivse tegevuse tulemusena on tagatud kohaliku pärimus- ja rahvakultuuri areng ning selle sidusus Eesti akadeemilise kultuuriga.
Vabaühenduste tegevust kultuuri arendamisel toetavad kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja sihtasutused.

Peamised tegevussuunad:
vahendab kultuurialast infot;
arendab koostööd maakonna kultuuriseltside, keskseltside, institutsioonide (raamatukogud, muuseumid, jms) ning kohalike omavalitsuste ja äriühingutega;
toetab kultuuri arengut maakonnas tervikuna, samuti iga üksiku piirkonna eripära säilimist ja arengut;
soodustab loovisikute omavahelisi ja kultuurivaldkonnaüleseid kontakte;
aitab kaasa maakonna ühiste kultuuriürituste korraldamisele;
osaleb kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja täideviimisel;
osaleb kultuuriloomingu turustamise kogemuste vahendamises;
säilitab kultuurisündmusi kirjasõnas;
on eestvedajaks ja kaasaaitajaks kultuurivaldkonna koolituste ja õppereiside korraldamisel.

Kultuurikoja tegevused:
- regulaarsed avatud kohtumised Tartus ja Tartumaal
- Tartumaa kultuurilugude kogumine
- Tartumaa kultuuri aastaraamat
- Tartumaa kultuuri väljanäitus november 2012
- Tartumaa kultuurivõrgustik

Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel alanud projekt, mille eesmärgiks on käivitada aprillis 2012 Tartumaa Kultuurikoda - maakondliku kultuurikorraldusele kaasaaitav kolmandat sektorit, avalikku võimu ja omavalitsuste kultuuritöötajaid ühendav koostöökogu.

Meie töögrupp:

Valter Haamer, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Vanemuise Selts
Merle Ilm, MTÜ TuleLoo
Liis Jaamets, Rannu rahvamaja
Tiina Konsen, Tartu käsitööklubi, Tiigi seltsimaja
Ülle Kool, MTÜ Amme Kannel
Eve Koort, Alatskivi keskkool
Meelis Külaots, Konguta rahvamaja
Kadri Leivategija, Tartu Heino Elleri nim. muusikakool
Madis Mikkor, Noor-Eesti loomekeskus
Aime Vilu, Rõngu rahvamaja, Kodukant Tartumaa
Toivo Ärtis, Kambja raamatukogu


Töögrupi liikmete leidmiseks korraldasime 2011. aasta augustis avaliku konkursi.

Lisaks eelnimetatutele ootame töögrupi kokkusaamistele kõikide maakondlike keskseltside esindajaid:
Tartu Maanaiste Liit
Tartumaa Käsitöö Keskselts
Kodukant Tartumaa
Tartumaa Arendusselts
ja Tartumaa valdade kultuurispetsialiste.